top of page

Dotacja Gmina Rogoźno 2020

Link do strony urzędu w Rogoźnie

BURMISTRZ ROGOŹNA

OGŁASZA PONOWNY NABÓR WNIOSKÓW

na dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno

nabór wniosków będzie prowadzony w terminie 

od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

1.      Podstawa prawna:

Na podstawie uchwały NR XLIII/411/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno.

2.      Planowana kwota dotacji:

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50% udokumentowanych wydatków w kwocie netto (określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT lub rachunków), lecz nie więcej niż 3 000,00 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych netto 00/100).

Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel 
w uchwale budżetowej.

Dofinansowaniu nie podlegają wydatki poniesione i przedsięwzięcia zakończone przed datą zawarcia umowy.

Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia.

5.      Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa oraz definicja zadania

Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup lub zakup 
z montażem nowych źródeł ciepła (kotłów) tj.:

1)      na paliwo stałe o wyższych parametrach posiadające:

a)      certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 – kotły z ręcznym lub automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku,

b)      nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwem stałym, automatyczny podajnik paliwa,

c)      na paliwo gazowe – piece kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania,

2)      ogrzewanie elektryczne.

bottom of page