top of page
Powiat Poznański

Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie w 2020 roku dotacji celowej ze środków budżetu powiatu poznańskiego na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi będzie trwał od 3 do 24 lutego br. Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji i dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne. Wysokość dotacji wynieść może 80% zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 zł). Szczegółowe informacje TUTAJ.

KOMUNIKAT

Informujemy, że nabór wniosków
o udzielenie w 2020 roku dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego
na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi
będzie trwał od 3 do 24 lutego br.

DOTACJE NA ZMIANĘ SYSTEMU OGRZEWANIA W 2020 r.

Powiat Poznański zamierza także w 2020 r. dofinansować likwidację użytkowanych na terenie powiatu poznańskiego pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

 2. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym, 

 3. ogrzewanie elektryczne, 

 4. pompa ciepła, 

 5. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego olejem opałowym, 

 6. ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe,  niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniającego wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 – w przypadku braku możliwości technicznych zmiany kotłów/pieców/palenisk węglowych na paliwo gazowe bądź podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny szczegółowo zapoznać się z treścią uchwały Rady Powiatu w Poznaniu nr VII/74/VI/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Z treścią uchwały oraz załączników można zapoznać się poniżej.

Forma dotacji
Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, tj. wypłata przyznanej kwoty dotacji może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewaniai po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Prosimy uważnie zapoznać się z warunkami wypłaty dotacji opisanymi w § 14 -18 uchwały z 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji oraz w formularzu rozliczenia dotacji stanowiącym zał. 3 tej uchwały.

Dotacja dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne.

Wysokość dotacji wynieść może 80% zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 zł).

Dotacja nie jest udzielana na: 

 1. zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałej zmiany systemu ogrzewania; 

 2. budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowych; 

 3. zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia lokali; 

 4. pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł niż objęte uchwałą (zakaz podwójnego finansowania). 

 5. zakres prac zrealizowanych przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji. 

Kosztami kwalifikowanymi są:

- koszty demontażu kotłów/pieców/palenisk na paliwo stałe;
- koszty zakupu i/lub montażu nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem);
- koszty zakupu i montażu lub modernizacji instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związanych z nowym źródłem ogrzewania;
- koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
- koszty prac związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej (od zaworów odcinających na końcu modułu przyłączeniowego, za układem pomiarowym na zasilaniu i powrocie), sieci gazowej (od zaworu występującego po gazomierzu w stronę budynku) lub sieci elektroenergetycznej (od zacisków za układem pomiarowym), o ile są one niezbędne.

Nie są kosztami kwalifikowanymi - koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlany) oraz koszty koniecznych prac budowlanych, innych niż wymienione jako koszty kwalifikowane.

Wnioskodawcy
O dofinansowanie mogą występować właściciele lub współwłaściciele (także wspólnoty mieszkaniowe) lokali znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego - osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy (w tym podmioty prowadzące działalność rolniczą) zainteresowani zmianą systemu ogrzewania w tych lokalach.
Dotacja dla przedsiębiorców będzie udzielana, jako pomoc de minimis.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski można składać w dniach od 3 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu - ul. Jackowskiego 18, Poznań w godzinach pracy urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Wnioski dostarczone do Starostwa przed lub po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

Sposób przygotowania wniosku
Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, konieczne jest zapoznanie się z:

- zasadami udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi – uchwała Rady Powiatu w Poznaniu nr VII/74/VI/2019 w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.
- formularzami wniosku i rozliczenia dotacji wraz z zawartymi w nich wyjaśnieniami i wskazówkami o sposobie ich wypełniania.

Wypełnić należy każdy punkt wniosku (pole, które nie dotyczy wnioskodawcy lub przedsięwzięcia przedstawionego we wniosku, winno być opisane jako "nie dotyczy" lub "nd") oraz złożyć wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze wniosku, a także załączyć wszystkie wymagane dokumenty - wymienione w formularzu wniosku.

Osoby niebędące przedsiębiorcami winny złożyć wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
Natomiast przedsiębiorcy występujący o pomoc de minimis - na formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 2.

Wnioski nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone, gdy:
- dotyczą lokalu nie mającego urządzonej księgi wieczystej;
- zostaną złożone na innym formularzu niż określone w uchwale;
- zostaną złożone na niewłaściwym formularzu;
- zostaną złożone przez osobę nieuprawnioną;
- zostaną złożone nie w oryginale;
- zostaną złożone poza terminem składania wniosków;
- zostaną złożone inaczej niż pisemnie;
- zostaną złożone po zakończeniu realizacji zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania;
- zostaną złożone bez podania planowanej wysokości kosztów kwalifikowanych;
- zostaną złożone bez podania ilości zużywanego w ciągu roku paliwa stałego (przed zmianą sytemu ogrzewania);
- zostaną złożone bez podania ilości planowanego do zużycia w ciągu roku paliwa stałego (po zmianie systemu ogrzewania);
- we wniosku nie zostanie wskazany rodzaj planowanej zmiany systemu ogrzewania.

Sposób przyznania dotacji
Po złożeniu wniosku, wnioskodawca będzie zobowiązany umożliwić w wyznaczonym terminie przeprowadzenie kontroli przedwykonawczej lokalu, w którym ma nastąpić wnioskowana zmiana ogrzewania. Do dnia kontroli kocioł przewidziany do likwidacji nie może zostać zdemontowany. Jego dotychczasowe użytkowanie musi potwierdzić osoba kontrolująca.

Listy zaakceptowanych wniosków o udzielenie dotacji z podziałem na te, dla których wystarczyło środków przeznaczonych w 2019 r. w budżecie powiatu na ten cel (lista podstawowa) oraz na te, dla których tych środków zabrakło (lista rezerwowa) zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Starosta Poznański zawiadomi pisemnie wnioskodawców, którym została przyznana dotacja o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania umowy.
Niestawienie się wnioskodawcy w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, będzie uznane za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy i dotacji. 

Sposób rozliczenia dotacji przed jej wypłatą

Termin złożenia formularza rozliczenia dotacji i dokumentów potwierdzających wykonanie prac upływa 31 października 2020 r.

Po zrealizowaniu zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania wnioskodawca musi przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Poznaniu formularz rozliczenia dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami nie później niż do 31 października 2020 

Kontrola powykonawcza
Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Kontrola obejmuje m.in. sprawdzenie czy nastąpiła zmiana systemu ogrzewania, czy urządzenie na paliwo stałe zostało odłączone od przewodu spalinowego i wewnętrznej instalacji c.o. oraz usunięte z lokalu, a fabrycznie nowy proekologiczny system ogrzewania został zamontowany.  

 

Informacje w sprawie udzielają:

Anna Musiał
tel. 61 8410-545

Agata Sibila
tel. 61 8410-750

Lucjan Wygnaniec
tel. 61 2269-211

bottom of page