NAJWAŻNIEJSZE    ZMIANY W PROGRAMIE

                                CZYSTE   POWIETRZE

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać do:

 • WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,

 • lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub

 • poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

Najważniejsze zmiany w Programie:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;

 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;

 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

  • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,

  • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;

 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;

 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;

 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;

 • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;

 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;

 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;

 • włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;

 • wzmocnienie współpracy z gminami;

 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;

 • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

         PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOTACJĘ

Nasza firma zajmuję się wypisaniem i przygotowaniem całego wniosku na dotacje programu czyste powietrze dla naszych klientów którzy zdecydują się na wymianę kotła u nas koszt napisania i przygotowania wniosku 99zł netto

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Realizacja programu: lata 2018-2029

Formy dofinansowania 

 • Dotacja

 • Pożyczka

Kwota dofinansowania

 • Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.

 • Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

 • Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

 • Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.

 • Docieplenie przegród budowlanych.

 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

 • Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).

 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Sposób składania wniosków

Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z wfośigw. Lista gmin, które podpisały porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Programu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej znajdują się na stronach wfośigw.

Uwaga! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Gdzie znaleźć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze jest dostępny w siedzibach poszczególnych, 16 terytorialnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na ich stronach internetowych, a właściwie na Portalach Beneficjenta.

WFOŚiGW w Szczecinie

ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
Strona internetowa: https://www.wfos.szczecin.pl/
Portal Beneficjenta: https://wnioski.wfos.szczecin.pl/

WFOŚiGW w Gdańsku

Ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk
Strona internetowa: https://wfos.gdansk.pl/
Portal Beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/

WFOŚiGW w Olsztynie

ul. św. Barbary 9
10-026 Olsztyn
Strona internetowa: http://wfosigw.olsztyn.pl
Portal Beneficjenta: https://portal.fundusz.olsztyn.pl/

WFOŚiGW w Zielonej Górze

Ul. Miodowa 11
65-602 Zielona Góra
Strona internetowa: https://www.wfosigw.zgora.pl/
Portal Beneficjenta: https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl/

WFOŚiGW w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15 A 60-541 Poznań
Strona internetowa: http://www.wfosgw.poznan.pl/
Portal Beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

WFOŚiGW w Toruniu

ul. Fredry 8
87-100 Toruń
Strona internetowa: http://www.wfosigw.torun.pl/
Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.torun.pl/

WFOŚiGW w Warszawie

ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
Strona internetowa: http://www.wfosigw.pl/
Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.pl/

WFOŚiGW w Białymstoku

ul. Św. ROCHA 5 15–879 BIAŁYSTOK
Strona internetowa: http://wfosigw.bialystok.pl/
Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

WFOŚiGW we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24
53-148 Wrocław
Strona internetowa: https://wfosigw.wroclaw.pl
Portal Beneficjenta: https://portal.fos.wroc.pl/

WFOŚiGW w Łodzi

Ul. Dubois 119
93-456 Łódź
Strona internetowa: http://www.wfosigw.lodz.pl/
Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.lodz.pl/

WFOŚiGW w Lublinie

Ul. Spokojna 7
20-074 Lublin
Strona internetowa: http://www.wfos.lublin.pl/
Portal Beneficjenta: https://portal.wfos.lublin.pl/

WFOŚiGW w Opolu

ul. Krakowska 53
45-018 Opole
Strona internetowa: https://www.wfosigw.opole.pl/
Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.opole.pl/

WFOŚiGW w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice
Strona internetowa: https://www.wfosigw.katowice.pl/
Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.katowice.pl/

WFOŚiGW w Kielcach

Al. Ks. J. Popiełuszki 41
25-155 Kielce
Strona internetowa: https://wfos.com.pl/
Portal Beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/

WFOŚiGW w Krakowie

ul. Kanonicza 12 31-002 Kraków
Strona internetowa: https://www.wfos.krakow.pl/
Portal Beneficjenta: https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/

WFOŚiGW w Rzeszowie

ul. Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów
Strona internetowa: https://bip.wfosigw.rzeszow.pl/
Portal Beneficjenta: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/